Kế hoạch số 381/KH-CĐKTCN: V/v thực hiện công tác phòng, chống bão số 9 năm 2018