Kế hoạch số 298/KH-CĐKTCN: V/v tổ chức giao và hướng dẫn làm đề tài tốt nghiệp năm 2017