Kế hoạch số 261/KH-CĐKTCN: V/v tổ chức Lễ tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên CĐN khóa 4 và TCN khóa 16 năm 2017