Kế hoạch số 237/KH-CĐKTCN: V/v tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm cho CBQL và giảng viên năm 2017