Kế hoạch số 235/KH-CĐKTCN: V/v tổ chức đánh giá kỹ năng nghề, tin học và ngoại ngữ cho giáo viên năm 2017