Kế hoạch số 225/KH-CĐKTCN: V/v Tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 7 hệ CĐ