Kế hoạch số 221/KH-CĐKTCN: V/v tuyên truyền phòng chống thiên tai