Kế hoạch số 20/KH-CĐCS: V/v tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 20/10/2017