Kế hoạch số 159/KH-CĐKTCN: V/v Thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với HS-SV nghề không trọng điểm
Kế hoạch số 160/KH-CĐKTCN: V/v Thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với HS-SV nghề trọng điểm