Kế hoạch số 15/KH-CĐCS: V/v tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019