Kế hoạch số 02/KH-CĐCS: V/v tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018