Kế hoạch nhập học đợt 2 năm học 2017 – 2018 tại Cơ sở 1 – Đất Đỏ
Kế hoạch nhập học đợt 2 năm học 2017 – 2018 tại Cơ sở 2 – Vũng Tàu