Kế hoạch học lại khoa CNTT HK 1 năm học 2018 – 2019 (có danh sách HSSV đính kèm)