Kế hoạch học lại đợt 2 khoa CNTT HK 1 năm học 2018 – 2019