BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN

 • Chịu trách nhiệm trước Đảng bộ, Lãnh đạo nhà trường và Đoàn cấp trên về tất cả các hoạt động của Đoàn trường.
 • Lập kế hoạch tất cả các hoạt động của Đoàn trường.
 • Lập kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng, quý, học kỳ, năm học.
 • Làm báo cáo tháng, quý, học kỳ, năm học gửi Đảng bộ, Lãnh đạo nhà trường và Đoàn cấp trên.
 • Thay mặt Ban Chấp hành Đoàn trường điều động lực lượng tham gia các hoạt động, phong trào do Đoàn cấp trên tổ chức.
 • Duyệt thu, chi kinh phí tất cả các mặt hoạt động của Đoàn trường.
 • Tổ chức và chủ trì tất cả các cuộc họp của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đoàn trường.
 • Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường thực hiện các nhiệm vụ chung của Đoàn trường.
 • Trực tiếp chỉ đạo việc quản lý tài sản của Văn phòng Đoàn trường, hồ sơ, sổ sách, đoàn phí, các loại quỹ đoàn, tổ chức hội họp.
 • Trực tiếp phụ trách các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị đoàn bạn.
 • Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Thanh tra, kiểm tra.
 • Phụ trách phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao và quản lý tất cả các đội tuyển thể dục – thể thao và văn hóa – văn nghệ của Đoàn trường.
 • Kết hợp với bộ phận thanh tra của nhà trường theo dõi, kiểm tra học sinh,sinh viên trốn chào cờ.
 • Kết hợp với Phòng ĐT&CTHSSV ổn định HS-SV trong các buổi lể chào cờ.
 • Trong buổi chào cờ đầu tuần: Thông qua kế hoạch hoạt động của Đoàn trường trong toàn thể HS-SV.
 • Chủ trì và giải quyết các công việc khi Đ/c Bí thư đi vắng.
 • Phụ trách việc kiểm tra nề nếp, thực hiện nội quy,quy chế của HS-SV.
 • Dẫn chương trình trong tất cả các mặt hoạt động của Đoàn trường.
 • Kết hợp với các LCĐ về công tác phát triển Đoàn viên mới; tổ chức phân loại Đoàn viên và LCĐ theo đúng quy định.
 • Thực hiện các hoạt động thi đua về mặt học tập, đánh giá các mặt hoạt động thi đua của các Chi đoàn.
 • Trực tiếp quản lí tài sản của Đoàn trường về cơ sở vật chất và trang bị.
 • Trực tiếp quản lý các đội tình nguyện tại chỗ và chỉ đạo trực tiếp chi đoàn CC-VC.
 • Trong buổi chào cờ đầu tuần: Thông qua kế hoạch hoạt động của Đoàn trường trong toàn thể HS-SV.
 • Tổ chức phát động và kiểm tra, đánh giá chương trình “Rèn luyện Đoàn viên” đúng quy định.
 • Phụ trách phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao và quản lý tất cả các đội tuyển thể dục – thể thao và văn hóa – văn nghệ của Đoàn trường.
 • Tham gia kiểm tra các Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường.
 • Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Thi đua khen thưởng và kỷ luật.
 • Phụ trách các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
 • Kết hợp với bộ phận thanh tra của nhà trường theo dõi, kiểm tra học sinh, sinh viên trốn chào cờ.
 • Kết hợp với Phòng ĐT&CTHSSV ổn định HS-SV trong các buổi lễ chào cờ.
 • Làm thêm một số việc khác do Đ/c Bí thư giao.
 • Chịu trách nhiệm trước Đ/c Bí thư về nhiệm vụ được phân công.
 • Thư kí, quản lí tài chính, thủ quỹ Đoàn trường.
 • Trực tiếp quản lí tài sản của Đoàn trường về cơ sở vật chất và trang bị.
 • Phụ trách phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao và quản lý tất cả các đội tuyển thể dục – thể thao và văn hóa – văn nghệ của Đoàn trường.
 • Phụ trách việc thu Đoàn phí  của các chi Đoàn trực thuộc Đoàn trường và đăng nộp Đoàn phí lên Đoàn cấp trên đúng thời gian quy định.
 • Quản lý Sổ Đoàn viên và phụ trách công tác chuyển sinh hoạt Đoàn cho Đoàn viên thuộc LCĐ Khoa Cơ Khí .
 • Tham gia kiểm tra các Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường.
 • Phụ trách các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
 • Trực tiếp phụ trách hoạt động của Tiểu ban tuyên truyền vận động.
 • Chịu trách nhiệm trước Đ/c Bí thư về nhiệm vụ được phân công.
 • Kết hợp với bộ phận thanh tra của nhà trường theo dõi ,kiểm tra học sinh,sinh viên trốn chào cờ.
 • Kết hợp với Phòng ĐT&CTHSSV ổn định HS-SV trong các buổi lễ chào cờ.
 • Quản lý Sổ Đoàn viên và phụ trách công tác chuyển sinh hoạt Đoàn cho Đoàn viên thuộc LCĐ KHOA CNTT – KT.
 • Phụ trách phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao và quản lý tất cả các đội tuyển thể dục – thể thao và văn hóa – văn nghệ của Đoàn trường.
 • Phụ trách việc thu Đoàn phí của các chi Đoàn trực thuộc Đoàn trường và đăng nộp Đoàn phí lên Đoàn cấp trên đúng thời gian quy định.
 • Phụ trách công tác tiếp nhận Đoàn viên mới thuộc LCĐ CNTT – KT.
 • Giúp Đ/c Bí thư trong việc sắp xếp các công việc cần giải quyết hàng ngày và hàng tuần theo kế hoạch.
 • Tham gia thanh tra, kiểm tra các chi đoàn trực thuộc  LCĐ CNTT – KT.
 • Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Tuyên truyền vận động.
 • Kết hợp với bộ phận thanh tra của nhà trường theo dõi ,kiểm tra học sinh,sinh viên trốn chào cờ.
 • Kết hợp với Phòng ĐT&CTHSSV ổn định HS-SV trong các buổi lễ chào cờ.
 • Chịu trách nhiệm trước Đ/c Bí thư về nhiệm vụ được phân công.
 • Quản lý Sổ Đoàn viên và phụ trách công tác chuyển sinh hoạt Đoàn cho Đoàn viên thuộc LCĐ KHOA Điện.
 • Phụ trách việc thu Đoàn phí của các chi Đoàn trực thuộc Đoàn trường và đăng nộp Đoàn phí lên Đoàn cấp trên đúng thời gian quy định.
 • Phụ trách công tác tiếp nhận Đoàn viên mới thuộc LCĐ Khoa Điện.
 • Giúp Đ/c Bí thư trong việc sắp xếp các công việc cần giải quyết hàng ngày và hàng tuần theo kế hoạch.
 • Tham gia thanh tra, kiểm tra các chi đoàn trực thuộc  LCĐ Khoa Điện.
 • Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Tuyên truyền vận động.
 • Kết hợp với bộ phận thanh tra của nhà trường theo dõi ,kiểm tra học sinh,sinh viên trốn chào cờ.
 • Kết hợp với Phòng ĐT&CTHSSV ổn định HS-SV trong các buổi lễ chào cờ.
 • Chịu trách nhiệm trước Đ/c Bí thư về nhiệm vụ được phân công.