BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN

 • Giữ trọng trách lãnh đạo chung, chủ trì điều hành công việc và kết luận các phiên họp của Ban Chấp hành, Ban Thư ký.
 • Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội cấp trên về tất cả các hoạt động của Hội SV trường.
 • Đại diện cao nhất cho Hội Sinh viên trường trong quan hệ với Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội cấp trên và các tổ chức chính trị xã hội khác trong và ngoài nhà trường.
 • Trực tiếp chỉ đạo công tác điều hành, tổ chức tất cả các hoạt động Hội và phong trào sinh viên; công tác thi đua, khen thưởng của Hội Sinh viên trường.
 • Thay mặt BCH ký các văn bản quan trọng của Hội Sinh viên trường.
 • Trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, công tác xây dựng Hội, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ Hội và hội viên.
 • Có trách nhiệm tham gia các quyết định chung của Ban Thư ký.
 • Cùng Chủ tịch Hội xây dựng, chuẩn bị các chương trình, kế hoạch tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thư ký về lĩnh vực công tác được phân công.
 • Thay mặt Ban Thư ký giải quyết các công việc; ký các văn bản công tác Hội thuộc phạm vi công việc được phân công phụ trách hoặc được Chủ tịch Hội ủy nhiệm.
 • Thường xuyên báo cáo kết quả công tác kiểm tra Hội với Chủ tịch Hội; trao đổi và giữ mối liên hệ với Ủy viên Ban Thư ký, các Ủy viên Ban Chấp hành.
 • Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội về nhiệm vụ được phân công.
 • Tham gia xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác của Ban Thư ký; chuẩn bị các chương trình và nội dung công tác được phân công phụ trách.
 • Nghiên cứu, đề xuất giải quyết hoặc giải quyết những công việc được phân công phụ trách trên cơ sở phân công của Ban Chấp hành, Ban Thư ký.
 • Phụ trách đội tự quản KTX và đội trực cổng tại CS1.
 • Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội về nhiệm vụ được phân công.