BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

 • Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của CĐCS Trường CĐN.
 • Giữ mối liên hệ với Công đoàn cấp trên, Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh, tổ chức Cựu chiến binh.
 • Phụ trách công tác tổ chức và công tác tài chính của Công đoàn Trường CĐN.
 • Phụ trách công tác tuyên giáo, công tác thi đua khen thưởng.
 • Phụ trách Ban TTND.
 • Được ủy quyền thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng.
 • Phụ trách công tác nữ công.
 • Kế toán Công đoàn.
 • Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBCC-VC và người lao động.   
 • Phụ trách tổ Công đoàn P.TC-HC-QT và P. TC-KT.
 • Chịu trách nhiệm về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn.
 • Xây dựng các dự thảo báo cáo theo chỉ đạo của Chủ tịch.
 • Phụ trách Công đoàn vụ (chuẩn bị văn bản, báo cáo,..).
 • Phụ trách tổ công đoàn khoa Điện.
 • Thư ký Công đoàn.
 • Phụ trách công tác hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT.
 • Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức triển khai các chương trình công tác Công đoàn.
 • Công tác chế độ chính sách.
 • Thủ quỹ công đoàn.
 • Phụ trách trang Website Công đoàn.
 • Phụ trách tổ công đoàn khoa CNTT – KT
 • Phụ trách công tác “Xanh – Sạch – Đẹp và VSATLĐ.
 • Chăm lo đời sống, hiếu, hỉ cho công đoàn viên.
 • Phối hợp thực hiện công tác VH-VN- TDTT.
 • Phụ trách tổ công đoàn khoa cơ khí.