Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW: V/v Công tác quy hoạch CBLĐ, QL theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW và kết luận số 24-KL/TW