Hướng dẫn số 104/HD-SNV: Một số nội dung về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm chức danh LĐ, QL ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước thuộc tỉnh