* Nội dung chương trình đào tạo 5S

– Các nguyên tắc thực hành tốt 5S, giới thiệu 5S và tác dụng 5S

– Vai trò của lãnh đạo, sự tham gia của mọi người, làm việc theo nhóm, quản lý trực quan, học hỏi và cải tiến liên tục

– Các bước triển khai chương trình 5S, chuẩn bị, lãnh đạo công bố chính thức về chương trình 5S, tổ chức tổng vệ sinh, sàng lọc ban đầu, thực hiện 5S hàng ngày, đánh giá thực hành 5S định kỳ

– Các yêu cầu chung về triển khai 5S

* Đào tạo các kỹ năng mềm cần thiết cho nhân viên

– Kỹ năng làm việc nhóm
– Kỹ năng quản lý thời gian
– Kỹ năng tin học văn phòng – MS Office
– Kỹ năng thuyết trình
– Kỹ năng giao tiếp và ứng xử nơi làm việc
– Kỹ năng giải quyết vấn đề
– Kỹ năng ngoại ngữ
– …………