Chiều ngày 31/3/2018, Đảng bộ Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT tổ chức Hội Nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tới dự Hội nghị có ThS. Lê Duy Cầu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và đại diện học sinh, sinh viên của trường. ThS. Hà Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Công tác sinh viên, Học viện cán bộ TP.HCM trực tiếp truyền đạt nội dung của Nghị quyết và Chỉ thị.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được ThS. Hà Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Công tác sinh viên, Học viện cán bộ TP.HCM quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 mà trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Từ đó giúp nhà trường tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả làm việc đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; mạnh dạn thực hiện tự bảo đảm hoạt động chi thường xuyên, đấu thầu và đặt hàng đào tạo từ năm 2018.

ThS. Hà Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Công tác sinh viên, Học viện cán bộ TP.HCM

Hội nghị cũng giúp cho các toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức, NLĐ và HSSV nắm được những nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công việc; xây dựng phong cách trung thực, giản dị; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong toàn trường.