HỌC PHÍ HỌC NGHỀ

NĂM HỌC 2019 – 2020 Nhóm ngành, nghề Trung cấp Cao đẳng
Kế toán doanh nghiệp 620.000 VNĐ/tháng 710.000 VNĐ/tháng
Chế tạo khuôn mẫu   535.076 VNĐ/tháng
Các ngành, nghề khác 740.000 VNĐ/tháng 850.000 VNĐ/tháng