Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ Lãnh đạo đối với CB, CC, VC

Date Submitted: 13/05/2022

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ Lãnh đạo đối với CB, CC, VC

Share on social networks

Share on social networks

RELATED ARTICLES