Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2021 – 2022 (áp dụng từ ngày 14/02/2022)

Date Submitted: 16/05/2022

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2021 – 2022 dành cho học sinh, sinh viên
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2021 – 2022 dành cho cán bộ giảng dạy
Thời khóa biểu dành cho các Mô-đun học trực tiếp từ tuần 19 (ngày 10/01/2022)

Share on social networks

Share on social networks

RELATED ARTICLES