Quyết định về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch đối với CB, CC, VC lãnh đạo, quản lý

Date Submitted: 13/05/2022

Quyết định về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch đối với CB, CC, VC lãnh đạo, quản lý

Share on social networks

Share on social networks

RELATED ARTICLES