Quyết định và kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo và Nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên BCTECH” năm 2022

Date Submitted: 16/05/2022

Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo và Nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên BCTECH” năm 2022
Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo và Nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên BCTECH” năm 2022

Share on social networks

Share on social networks

RELATED ARTICLES