Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 14/3/2022 đến ngày 19/3/2022)

Date Submitted: 16/05/2022

Lưu ý: Lịch công tác thay cho giấy mời dự họp, đề nghị các cá nhân, bộ phận theo dõi và thực hiện.

Share on social networks

Share on social networks

RELATED ARTICLES