PRINCIPAL
M.S. Truong Huynh Nhu
Phone: 038.200.1061
Email: nhuth@bctech.edu.vn

VICE PRINCIPAL
M.S. Ngo Xuan Khoat
Phone: 0918.004.669
Email: khoat@bctech.edu.vn

VICE PRINCIPAL
M.S. Vo Van Thuan
Phone: 0915.632.854
Email: thuanvv@bctech.edu.vn