Đối tác của nhà trường
Các tổ chức, doanh nghiệp trong hợp tác đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên