Cơ sở 1 (Đất Đỏ)

Địa chỉ: KP Thanh Tân, TT Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh BR-VT
SĐT: (0254) 3866 420 / (0254) 3654 420
Fax: (0254) 3866 419
Email: info@bctech.edu.vn

Cơ sở 2 (Vũng Tàu)

Địa chỉ: Đường 3/2 – Phường 11 – TP.Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
SĐT: (0254) 3581 703
Fax: (0254) 3866 419
Email: info@bctech.edu.vn