Công văn số 990/SLĐTBXH-DN: V/v hướng dẫn Hội giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh và chuẩn bị Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2018