Công văn số 3502/UBND-SNV: V/v Hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương