Công văn số 2861/UBND-VP: V/v chủ trương đầu tư dự án sản xuất, gia công cơ khí, khuôn mẫu của nhà đầu tư (Nhật Bản)