Công văn số 7886/UBND-VP: V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới