Công văn số 78/CV-ĐUT: V/v Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19