Quyết định số 556-QĐ/TU: V/v ban hành quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch đối với CB, CC, VCLĐ, QL