Công văn số 504/TCDN-VP: V/v phát động cuộc thi “Học nghề và cơ hội trong thế giới việc làm hội nhập quốc tế”