Công văn số 13550/UBND-VP: V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19