Công văn số 10793/UBND-VP : V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19