BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Trương Lệ Minh – Chủ tịch Công đoàn:

– Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của CĐCS Trường CĐ KTCN;

– Điều hành hoạt động của Ban Chấp hành; chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành; giữ vững chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành;

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với Công đoàn cấp trên, với Đảng ủy, Ban giám hiệu và các đoàn thể trong nhà trường.

– Nghiên cứu các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Ban Chấp hành;

– Phụ trách công tác tổ chức và công tác tài chính của công đoàn Trường CĐ KTCN;

– Phụ trách Ban TTND Trường CĐ KTCN;

– Tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các đoàn viên

công đoàn, phối hợp với chính quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo nếu có;

– Ký các quyết định về tổ chức, báo cáo, chương trình công tác, các tờ trình, công văn theo quy định;

– Phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị.

– Phụ trách tổ công đoàn khoa LTCB-VH và CBTP-MTT.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Lê Hồng Bích – Phó Chủ tịch Công đoàn – Chủ nhiệm UBKT:

– Được ủy quyền thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng;

– Phụ trách công tác tư vấn pháp luật cho người lao động; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai và tổ chức các hoạt động phong trào thuộc lĩnh vực chính trị tư tưởng do công đoàn các cấp tổ chức;

– Phụ trách công tác thi đua khen thưởng;

– Chịu trách nhiệm về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn;

– Phụ trách công tác thăm hỏi, hiếu, hỉ cho công đoàn viên;

– Phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên huấn của Công đoàn;

– Theo dõi, hướng dẫn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân của nhà trường.

– Phụ trách tổ công đoàn khoa Cơ khí.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Trần Trường Lam – Phó Chủ tịch Công đoàn:

– Chịu trách nhiệm về lĩnh vực nâng cao chất lượng và năng lực đội ngũ nhà giáo, đoàn viên công đoàn trong đổi mới sáng tạo;

– Chịu trách nhiệm công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong đoàn viên công đoàn;

– Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai và tổ chức các hoạt động phong trào thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn do công đoàn các cấp tổ chức;

– Chịu trách nhiệm công tác xây dựng chương trình và củng cố tổ chức CĐ vững mạnh;

– Chịu trách nhiệm phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và các cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

– Chịu trách nhiệm công tác phát triển đoàn viên công đoàn mới;

– Chăm lo xây dựng tổ chức, bồi dưỡng, công đoàn viên; kiểm tra đôn đốc hoạt động công đoàn bộ phận, tổ công đoàn;

– Chịu trách nhiệm tổ công đoàn khoa Điện.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Nguyễn Bá Thủy – UV BCH:

– Chịu trách nhiệm về công tác văn hóa, văn nghệ, TDTT, xây dựng lối sống lành mạnh trong tổ chức công đoàn nhà trường;

– Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai và tổ chức các hoạt động phong trào thuộc lĩnh vực văn-thể-mỹ do công đoàn các cấp tổ chức;

– Chịu trách nhiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường triển khai các chương trình công tác công đoàn;

– Chịu trách nhiệm về phong trào thi đua Xanh- sạch-đẹp, An toàn lao động, phòng chống cháy nổ; phối hợp, giám sát vệ sinh 5S;

– Chịu trách nhiệm về công tác an ninh trật tự;

– Chịu trách nhiệm về trang Fanpage Công đoàn;

– Chịu trách nhiệm về tổ công đoàn khoa CNTT.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Hoàng Đức Thiện – UV BCH:

– Chịu trách nhiệm về công tác liên quan đến thực hiện chế độ chính sách; chăm lo đời sống đối với người lao động; tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ viên chức và người lao động;

– Đề xuất và phối hợp với các bộ phận về công tác đóng góp, phát triển các loại hình dịch vụ tăng nguồn quỹ cho công đoàn;

– Chịu trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về vấn đề đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho viên chức và người lao động.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Lê Thị Thu Thúy – UV BCH:

– Phối hợp xây dựng các dự thảo báo cáo cho công đoàn cấp trên theo chỉ đạo của BCH công đoàn;

– Chịu trách nhiệm công tác tiếp nhận và lưu trữ công văn đi, đến của cấp trên liên quan đến công tác công đoàn;

– Phối hợp soạn thảo và tổng hợp các báo cáo của BCH gửi công đoàn cấp trên và các bộ phận;

– Chịu trách nhiệm công tác thủ quỹ công đoàn;

– Chịu trách nhiệm Thư ký của các cuộc họp của BCH Công đoàn.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Hoàng Thị Kim Anh – UV BCH:

– Chịu trách nhiệm về công tác nữ công của công đoàn;

– Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai và tổ chức các hoạt động phong trào liên quan đến công tác nữ công do công đoàn các cấp tổ chức;

– Phụ trách Kế toán Công đoàn;

– Chịu trách nhiệm về tổ công đoàn Khối văn phòng.