100% cán bộ Đoàn, đoàn viên và 84% thanh niên học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

Ngày đăng: 23/12/2021

Với mục tiêu đặt ra trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 – 2022, Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức tuyên truyền nội dung các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 174/174 cán bộ Đoàn (đạt 100%), 1.033/1.033 đoàn viên (đạt 100%) và 1.230/1.457 thanh niên (đạt 84,4%) của toàn trường.

Đoàn trường tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên vào ngày 17/12/2021

Cán bộ đoàn, đoàn viên, thành niên tham dự Hội nghị

Được sự chấp thuận của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, BCH Đoàn trường đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; kết luận số 75-KL/TWĐTN-CTTN, ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018 – 2022; kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT, ngày 10/1/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về việc tiếp tục thực hiện chỉ thi 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”… cho 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên và 84% thanh niên của trường.

Đồng chí Nguyễn Lâm, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 – 2025, Kết luận, chương trình của Trung ương Đoàn tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên bằng hình thức trực tuyến qua Zoom vào ngày 23/10/2021

Thông qua đó, cung cấp nhiều thông tin hữu ích, giúp các bạn đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, động viên tinh thần học tập và rèn luyện tại trường, góp phần tạo sự gần gũi, tạo thêm động lực thúc đẩy công tác Đoàn trường ngày một vững mạnh.

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN