Chỉ thị số 03-CT/TW: V/v tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh