Quyết định

24 10, 2018

Quyết định số 436/QĐ-CĐKTCN: V/v quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của CC, VC, NLĐ trong nhà trường

Bởi |2020-04-20T16:12:11+07:0024/10/2018|

Quyết định số 436/QĐ-CĐKTCN: V/v quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của CC, VC, NLĐ trong nhà trường

7 05, 2018

Quyết định số 139/QĐ-CĐKTCN: V/v ban hành Quy chế Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CC, VC, NLĐ của nhà trường

Bởi |2020-04-20T16:28:16+07:0007/05/2018|

Quyết định số 139/QĐ-CĐKTCN: V/v ban hành Quy chế Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CC, VC, NLĐ của nhà trường

29 09, 2017

Quyết định 1432/QĐ-TTg: V/v chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp” vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản

Bởi |2017-09-29T21:45:42+07:0029/09/2017|

Quyết định 1432/QĐ-TTg: V/v chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp" vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản