1 07, 2017

Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT: V/v Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

Bởi |2020-04-20T15:49:25+07:0001/07/2017|

Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT: V/v Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

1 07, 2017

Thông tư số 08/2013/TT-BNV: V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB, CC, VC và NLĐ

Bởi |2020-04-20T15:24:49+07:0001/07/2017|

Thông tư số 08/2013/TT-BNV: V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB, CC, VC và NLĐ

1 07, 2017

Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND: V/v Ban hành Quy định về chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với CB, CC, VC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bởi |2020-04-20T15:16:38+07:0001/07/2017|

Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND: V/v Ban hành Quy định về chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với CB, CC, VC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lên đầu trang