20 12, 2017

Quyết định số 556-QĐ/TU: V/v ban hành quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch đối với CB, CC, VCLĐ, QL

Bởi |2020-04-20T09:16:24+07:0020/12/2017|

Quyết định số 556-QĐ/TU: V/v ban hành quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch đối với CB, CC, VCLĐ, QL

1 07, 2017

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP: V/v Quy định chế độ, chính sách đối với CB không đủ điều kiện về tuổi tái cử , tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ, trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội

Bởi |2020-04-20T10:14:26+07:0001/07/2017|

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP: V/v Quy định chế độ, chính sách đối với CB không đủ điều kiện về tuổi tái cử , tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ, trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà

1 07, 2017

Hướng dẫn số 104/HD-SNV: Một số nội dung về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm chức danh LĐ, QL ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước thuộc tỉnh

Bởi |2020-04-20T10:15:38+07:0001/07/2017|

Hướng dẫn số 104/HD-SNV: Một số nội dung về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm chức danh LĐ, QL ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước thuộc tỉnh

1 07, 2017

Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW: V/v Công tác quy hoạch CBLĐ, QL theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW và kết luận số 24-KL/TW

Bởi |2020-04-20T09:46:38+07:0001/07/2017|

Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW: V/v Công tác quy hoạch CBLĐ, QL theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW và kết luận số 24-KL/TW

Lên đầu trang