12 09, 2018

Quyết định số 855-QĐ/TU: V/v Ban hành Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bởi |2020-04-20T13:59:03+07:0012/09/2018|

Quyết định số 855-QĐ/TU: V/v Ban hành Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

20 12, 2017

Quyết định số 556-QĐ/TU: V/v ban hành quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch đối với CB, CC, VCLĐ, QL

Bởi |2020-04-20T09:16:24+07:0020/12/2017|

Quyết định số 556-QĐ/TU: V/v ban hành quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch đối với CB, CC, VCLĐ, QL

1 07, 2017

Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT: V/v Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

Bởi |2020-04-20T15:49:25+07:0001/07/2017|

Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT: V/v Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

1 07, 2017

Thông tư số 08/2013/TT-BNV: V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB, CC, VC và NLĐ

Bởi |2020-04-20T15:24:49+07:0001/07/2017|

Thông tư số 08/2013/TT-BNV: V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB, CC, VC và NLĐ

1 07, 2017

Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND: V/v Ban hành Quy định về chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với CB, CC, VC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bởi |2020-04-20T15:16:38+07:0001/07/2017|

Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND: V/v Ban hành Quy định về chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với CB, CC, VC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lên đầu trang