Thực hiện dân chủ

//Thực hiện dân chủ
20 04, 2020

Thông tư số 01/2016/TT-BNV: V/v hướng dẫn một số nội dung của NĐ số 04/2015/NĐ-CP v/v thực hiện dân chủ…

Bởi |2020-04-20T09:48:42+07:0020/04/2020|

Thông tư số 01/2016/TT-BNV: V/v hướng dẫn một số nội dung của NĐ số 04/2015/NĐ-CP v/v thực hiện dân chủ trong hoạt động của CQ hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

1 07, 2017

Kết luận số 120-KL/TW: V/v tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Bởi |2020-04-20T10:32:26+07:0001/07/2017|

Kết luận số 120-KL/TW: V/v tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở