12 03, 2020

Hướng dẫn số 4/HD-CĐVC: V/v Các nội dung và văn bản thực hiện nội dung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS năm 2020

Bởi |2020-04-21T09:45:08+07:0012/03/2020|

Hướng dẫn số 4/HD-CĐVC: V/v Các nội dung và văn bản thực hiện nội dung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS năm 2020

26 10, 2019

Quyết định số 41/QĐ-CĐVC: V/v Công nhận BCH CĐCS Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024

Bởi |2020-04-21T11:01:41+07:0026/10/2019|

Quyết định số 41/QĐ-CĐVC: V/v Công nhận BCH CĐCS Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024

1 07, 2017

Thông tư số 8/2014/TT-BVHTTDL: V/v Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Bởi |2020-04-21T10:10:16+07:0001/07/2017|

Thông tư số 8/2014/TT-BVHTTDL: V/v Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

Lên đầu trang