Thông báo

13 11, 2018

Thông báo số 362/TB-CĐKTCN: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung thực hiện tính định mức giờ giảng

Bởi | 2018-11-13T15:33:24+00:00 13/11/2018|

Thông báo số 362/TB-CĐKTCN: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông báo số 348/TB-CĐKTCN V/v hướng dẫn thực hiện tính định mức giờ giảng Thông báo số 348/TB-CĐKTCN: V/v hướng dẫn thực hiện tính định mức giờ giảng