Quyết định

30 10, 2018

Quyết định 436/QĐ-CĐKTCN: V/v Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động của trường

Bởi | 2018-10-30T14:40:31+00:00 30/10/2018|

Quyết định 436/QĐ-CĐKTCN: V/v Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động của Trường CĐ KTCN BR-VT

29 09, 2017

Quyết định 1432/QĐ-TTg: V/v chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp” vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản

Bởi | 2017-09-29T21:45:42+00:00 29/09/2017|

Quyết định 1432/QĐ-TTg: V/v chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp" vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản

30 05, 2017

Quyết định số 130-QĐ/ĐUK: V/v đổi tên Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề tỉnh BR-VT thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

Bởi | 2017-06-30T20:14:03+00:00 30/05/2017|

Quyết định số 130-QĐ/ĐUK: V/v đổi tên Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề tỉnh BR-VT thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

24 05, 2017

Quyết định số 737/QĐ-LĐTBXH: V/v đổi tên Trường Cao đẳng nghề tỉnh BR-VT thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

Bởi | 2017-06-30T20:13:49+00:00 24/05/2017|

Quyết định số 737/QĐ-LĐTBXH: V/v đổi tên Trường Cao đẳng nghề tỉnh BR-VT thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

5 04, 2017

Quyết định số 129/QĐ-CĐN: V/v thành lập Trung tâm Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật và Khởi nghiệp trực thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh BR-VT

Bởi | 2017-06-30T20:13:36+00:00 05/04/2017|

Quyết định số 129/QĐ-CĐN: V/v thành lập Trung tâm Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật và Khởi nghiệp trực thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh BR-VT